Bản cài đặt đã đổi tên nhằm vượt qua sự kiểm duyệt.